Stichting Ekklesia Tilburg

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

 

Rechtsvorm en doel

Ekklesia Tilburg is ingeschreven als stichting (nummer 57427720) in het Handelsregister.

De stichting heeft als doel om de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg te faciliteren.

 

Bestuur en Adviesraad

De stichting kent een Bestuur van momenteel vier personen, en een Adviesraad van negen personen. De Adviesraad vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap van de Ekklesia. In deze rol verschaft ze extra denkkracht aan het Bestuur, daarnaast heeft ze een controlerende functie. De Adviesraad is ook het orgaan dat bestuursleden aanstelt of ontslaat. Statutair is vastgelegd dat de Adviesraad uit zoveel mogelijk geledingen uit de geloofsgemeenschap samengesteld moet zijn.

Voor zowel Bestuur als Adviesraad geldt dat leden voor drie jaar benoemd worden, en een benoeming maximaal éénmaal verlengd kan worden met drie jaar.

De Adviesraad stelt ook een Reglement vast, waarin een aantal praktische zaken meer in detail worden beschreven. Hierin is bijvoorbeeld geregeld dat belangrijke besluiten aan de geloofsgemeenschap voorgelegd kunnen worden.

 

Werkgroepen

De stichting kent ook werkgroepen welke praktische uitvoering geven aan het doel van de stichting. De werkgroepen worden door het bestuur ingesteld, en in elke werkgroep is één bestuurslid actief om de communicatie soepel te doen verlopen. Momenteel zijn werkgroepen actief of nog in oprichting rond Communicatie, Diaconie, Facilitaire zaken, Geloofsverdieping, Jeugd en Jongeren, Liturgie en Pastoraat.

 

Privacyverklaring conform AVG

Stichting Ekklesia Tilburg hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar leden en de veiligheid van hun persoonsgegevens. Ze gebruikt die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Ekklesia Tilburg (KvK-nummer: 57427720), adres: Duifstraat 77 5022 AM Tilburg.

2. Technische aspecten

De website van Stichting Ekklesia Tilburg (www.ekklesiatilburg.nl) maakt gebruik van het besturingssysteem Joomla 2.5 en gebruikt geen cookies.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Stichting Ekklesia Tilburg hanteert enkel persoonsgegevens die door leden en/of vrijwilligers zijn verstrekt. Deze zijn opgeslagen in de volgende bestanden:

a) Een algemene ledenlijst, bevattende: naam en adresgegevens van alle ingeschrevenen, hun telefoonnummers, emailadressen, geboortejaar en datum van inschrijving.

b) Een lijst van vrijwilligers, bevattende: naam en adresgegevens van al degenen die zich als vrijwilligers hebben aangemeld per categorie, hun telefoonnummers en emailadressen.

c) Een lijst van werkgroep- en bestuursleden, bevattende: naam en adresgegevens van alle werkgroep- en bestuursleden, hun telefoonnummers en emailadressen.

4. Toegankelijkheid en gebruik van de bestanden

Toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website hebben enkel de leden die zich daarvoor hebben aangemeld, van de webmaster toegang hebben gekregen en zelf een gebruikersnaam en wachtwoord hebben aangemaakt. Het wachtwoord is aan niemand anders dan de gebruiker bekend.

a) De algemene ledenlijst bedoeld onder 3a is niet aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website maar enkel toegankelijk voor hen die de algemene berichtgeving, de leden- en financiële administratie van de Stichting verzorgen.

b) De lijst van vrijwilligers bedoeld onder 3b is wel aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website ten behoeve van interne communicatie, toedeling van taken en roostering van activiteiten.

c) De lijst van werkgroep- en bestuursleden bedoeld onder 3c is eveneens aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website ten behoeve van interne communicatie.

5. Behandeling en bewaring van persoonsgegevens

De gegevens in de bestanden bedoeld onder 3a t/m 3c worden vertrouwelijk behandeld en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Degenen die toegang hebben tot de algemene ledenlijst (punt 4a) hebben dienaangaande een verklaring tot geheimhouding ondertekend.

6. Inzage & correctie

Ieder lid dat wil weten welke persoonsgegevens daarvan zijn vastgelegd en/of de eigen persoonsgegevens wil laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kan een verzoek daartoe in een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , onder vermelding van ‘privacy’. De Stichting Ekklesia Tilburg verplicht zich om aan het verzoek tegemoet te komen.

7. Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring kan men contact opnemen met Stichting Ekklesia Tilburg, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘privacy’.

8. Aanpassen privacyverklaring

Stichting Ekklesia Tilburg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website en in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd.

 

ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. De gegevens welke voor deze erkenning nodig zijn worden hieronder vermeld:

Naam:
Stichting Ekklesia Tilburg (opgericht 7 maart 2013)
Fiscaal nummer:
852575622
Contact:
Stichting Ekklesia Tilburg
p/a Griegstraat 210
5011 HT Tilburg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.ekklesiatilburg.nl
bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78
t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: René Munnik
Secretaris: Ingrid van Beuzekom (tevens vice-voorzitter)
Penningmeester: Vacature
Alg. bestuurslid: Toine van Poppel
 
Adviesraadsamenstelling:
Voorzitter: Natascha Leeuwenkuijl
Secretaris: Marc de Roover
Jan van der Sman
Leon Segers
Lilian van der Plaats 
Liesbeth Gommers
Margreeth Tijssen
Nico Meijer
 
Beleidsplan: Dit kunt u inzien door hier te klikken
Beloningsbeleid: De stichting functioneert dankzij de grote inzet van onbetaalde vrijwilligers.
Alleen de beroepsmusici welke de gemeente- en koorzang begeleiden ontvangen
daarvoor een vergoeding conform de richtlijnen voor kerkmusici
(zie bijvoorbeeld http://www.nsgv.nl/service/salariering.html) alsmede een Pastoraal
Coördinator die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Doelstelling:

De Stichting Ekklesia Tilburg heeft ten doel:
a) het faciliteren van de Geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, daarbij de waarden
en traditie van de Ekklesia in ere houdend;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag activiteiten: Het jaarverslag over 2018 kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording: Financiële verantwoording over 2018

Copyright © 2013. All Rights Reserved.