ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Hieronder staan de gegevens die voor deze erkenning nodig zijn.

Naam Stichting Ekklesia Tilburg
(opgericht 7 maart 2013)
Fiscaal nummer 852575622
Contact Stichting Ekklesia Tilburg p/a Maetsuyckerstraat 3 5018GC Tilburg.
ekklesia@ekklesiatilburg.nl
www.ekklesiatilburg.nl
bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78
t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg
Samenstelling Dagelijks Bestuur Voorzitter: René Munnik
Secretaris: Nadere informatie volgt (tevens vice-voorzitter)
Penningmeester: Yvette van den Bogert
Samenstelling Algemeen Bestuur Nadere informatie volgt.  
Beleidsplan Dit kunt u inzien door hier te klikken
Beloningsbeleid De stichting functioneert dankzij de grote inzet van onbetaalde vrijwilligers. Alleen de beroepsmusici welke de gemeente- en koorzang begeleiden ontvangen daarvoor een vergoeding conform de richtlijnen voor kerkmusici (zie bijvoorbeeld http://www.nsgv.nl/service/salariering.html) alsmede een Pastoraal
Coördinator die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Doelstelling De Stichting Ekklesia Tilburg heeft ten doel:
a) het faciliteren van de Geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, daarbij de waarden en traditie van de Ekklesia in ere houdend;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag activiteiten Het jaarverslag over 2020 kunt u hier bekijken.
Publicatieplicht Download hier het formulier Publicatieplicht Kerkgenoodschappen